Info z infocentra 27. 12. 2017
Jak je již zvykem, se závěrem roku bilancuje také poutní areál Velehrad. Nahlédněme tedy zpět a připomeňme si, co vše se v uplynulém roce událo.
Ve srovnání s loňským rokem byla letos návštěvnost nižší, ale i přesto poutní areál s bazilikou přilákal velké množství návštěvníků. Jen bazilikou prošlo 248 727 poutníků. Infocentrum navštívilo 33 973 turistů, výstavy Volím si Sofii a Ikonografii Stefky Nikolové, bulharské výtvarnice, v kostele Zjevení Páně (Cyrilce) vidělo 17 297 návštěvníků. Expozice ve VDCM a podzemí baziliky si prohlédlo 23 161 turistů. V expozici Bible pro malé i velké bylo možné po pět měsíců vidět vzácnou kopii největší středověké knihy Codex gigas, která přilákala mnohé návštěvníky.
Mezi již tradiční akce jako je cyklus varhanních koncertů či velehradských filmových seminářů proběhl nově cyklus besed „Cesty za hodnotami“ s hosty – osobnostmi Slovácka. Tyto setkání proběhly třikrát a byly vždy hojně navštíveny. Proto doufáme v jejich pokračování. Díky AO zavítal na Velehrad místoředitel Vatikánské observatoře P. Pavel Gábor, Ph.D., SJ. V semináři pro učitele se zabýval poznatky současné astronomie.
Během letních prázdnin se na Velehradě usadilo několik skupin v rámci svých setkání. Na několik dnů tak doslova obsadili poutní areál účastníci Manželských setkání pořádané Centrem pro rodinu a sociální péči Ostrava. Po nich následoval jezuitský mezinárodní program Magis Central Europe 2017. Účastníci tohoto programu se věnovali psaní ikon. Poslední větší skupina se skládala z amatérských malířů při Kurzu krajinomalby. Výsledky malířského kurzu byly prezentovány na vernisáži v ambitu ohradní zdi s nikami.
Poprvé byla na Velehradě uspořádána literární pouť věnovaná k poctě, ale i odkazu života a díla básníka, překladatele a jednoho z vrcholných představitelů české katolické poezie Jana Zahradníčka. Z množství poutí, které pořádaly různé skupiny poutníků, můžeme kromě Národní poutě a tradičních velkých poutí vyzdvihnout zejména slavnostní pouť k uctění sochy Panny Marie Fatimské.
Ve spolupráci s obcí Velehrad a Vzdělávacím a informačním střediskem Bílé Karpaty jsme vydali hledačku a šifrovačku „Okolo velehradské baziliky“. Jde o brožurku, která přibližuje návštěvníkům poutní areál netradičním „detektivně-poznávacím“ způsobem.
Díky skvělému fungování a nasazení Matice velehradské jsme společně mohli uspořádat další aktivity při Pouti Matice. Byl připraven bohatý program zejména pro děti s divadelním představením Víti Marčíka „Bajaja“. Prázdniny pomyslně uzavřel velmi vydařený hudební minifestival Šroubek s hosty Dagmar Andrtovou Voňkovou, Janem Burianem a skupinou Květy. Největší akcí pak byl X. ročník Cisterciácké pečeti. Tato mezinárodní výstava mešních a košer vín mohla představit na 127 hodnocených vzorků ze Slovenska, Španělska, Francie, Itálie, Německa, Rakouska, Maďarska, Moldavska, Arménie, Gruzie a Izraele. Mezi hodnotiteli zasedli, kromě jiných zkušených degustátorů a výrobců vín, Zita Adamová, vedoucí sekretariátu velvyslance státu Izrael v České republice a Cédric Picot, někdejší osobní someliér prezidenta Françoise Mitterranda.
Závěr roku bude patřit tradičnímu Svatoštěpánskému koncertu Hradišťanu s Akademickým sborem Žerotín.
Konání všech akcí budeme i nadále připomínat v pravidelných přehledech na www.velehradinfo.cz, facebookovém profilu Poutní areál Velehrad či přímo na infocentru.

Velehradský zpravodaj č. 46.
Velehradský poutní areál žije 9. 2. 2017
Před začátkem nového kalendářního roku je zvykem bilancovat ten uplynulý. Dovolte, abych zde v krátkosti shrnula především významné okamžiky, kterými jsme mohli obohatit život velehradského poutního areálu.
Letošní rok byl ve znamení plnění závazků vyplývajících z jednotlivých projektů, které daly příležitost k obnově Velehradu zejména po stavební stránce. Naším úkolem je nyní přivádět v život jednotlivé památky a objekty, které byly takto zrekonstruovány či nově zbudovány.
Na úvod bych dala nahlédnout do návštěvnosti poutního místa. Jistě jste mohli sami zaznamenat, že život na Velehradě v letošním roce tepal víc než jindy. Například v kostele Zjevení Páně(Cyrilce), která byla přístupná od května do září, jste mohli vidět výstavy s názvem Ikona - okno do nebe aVolím si Sofii, pojednávající o životě sv. Cyrila a Metoděje, obě výstavy zhlédlo 17 899 návštěvníků. Velký nárůst jsme zaznamenali u podzemí baziliky s lapidáriem. Těmito prostory v letošním roce prošlo přes 17 tisíc zájemců. Také infocentrum navštívilo přes 40 tisíc lidí. Nejvíce poutníků samozřejmě prošlo bazilikou. Těchto bylo více než 340 000. Zvýšenou návštěvnost jsme mohli vnímat hlavně v druhé polovině července, kdy se na Velehradě zastavovaly výpravy mířící na setkání křesťanské mládeže do Krakova.
Díky spolupráci s Národním památkovým ústavem jsme mohli po tři měsíce hostit na Velehradě stážistku Elwen z Bretaně. Hodně nám pomohla s přípravou propagačních a orientačních textů pro francouzsky hovořící návštěvníky a v rozhlasovém studiu namluvila francouzskou verzi našeho audioprůvodce.Z uplynulých akcí asistovala například při organizaci loutkového koncertu v rámci Dne otevřených zahrad.
Poutní areál se zapojil také do oslav karlovského jubilea, které jsme započali vernisáží obrazů nakreslených dětmi z Hnutí Stonožka. Přednáška P. M. Altrichtera SJ Duchovní profil Karla IV. byla určena především dospělým posluchačům a barvitě přiblížila osobnost tohoto proslulého panovníka. O malé pouti jsme pokračovali přednáškou na téma Karel IV. - potomek i předek světců. Vyvrcholením karlovského výročí byl koncert pěveckého seskupení Schola Gregoriana Pragensis.
Z dalších hodnotných akcí můžeme připomenout cyklus velehradských filmových seminářů či cyklus varhanních koncertů, které si již našly své stálé návštěvníky. Díky těmto akcím na Velehrad přijíždějí interpreti klasické hudby či filmoví badatelé a lektoři. Za zmínku stojí návštěva významného slovenského režiséra Dušana Hanáka, který byl hostem Dnů slovanské kultury. Beseda s tvůrcem proběhla v sálu kardinála Tomáše Špidlíka SJ. Filmové semináře tam budou jednou měsíčně mimo letní sezónu probíhat i v příštím roce.
Velehrad byl také cílem mnoha poutí. Kromě národní cyrilometodějské pouti s bohatým programem proběhl již XVI. ročník hvězdicové a VII. Svatováclavská pouť. Nově bylo pořádáno
Cyrilometodějské putování Slováckem, které mělo naučně duchovní charakter s poznávacími zastávkami na trase Sadská výšina sv. Metoděje– Staré Město - Velehrad.
Řada akcí proběhla z iniciativy Matice velehradské. V předjaří to byly například přednášky s tematikou historických pohlednic Velehradu anových archeologických nálezů. Pro rodiny s dětmi byl připraven během srpnové matiční pouti program s divadelním představením. Ke konci prázdnin bylo možné prožít již 10. ročník hudebního festivalu Šroubek s předním českým kytaristou Vladimírem Václavkem a skupinami Ponk Trio a Hukl. Nejúspěšnější akcí byla mezinárodní výstava mešních a košer vín – Cisterciácká pečeť, která se stala již stálicí podzimního programu.
V srpnu jsme na Velehradě přivítali skupinu výtvarnic v rámci malířského sympozia nazvaného Velehradský experiment a na konci prázdnin premiérově proběhl Kurz psaní Ikon. Ve Velehradském domě sv. C. a M. se uskutečnilo také několik besed se zajímavými hosty. Jednou z nich byla beseda o katolickém básníku Karlu Vysloužilovi, kde byl hostem dramatik Milan Uhde. Posluchačsky poutavá byla také audio prezentace biblických příběhů „Žalmy – David a jeho blues“. Také závěr roku a nadcházející adventní čas byl prostorem pro tradiční adventní duchovní obnovu i program pro školy a rodiny s dětmi Ten vánoční čas odehrávající se v prostorách expozice Bible pro malé i velké. O Vánocích se můžeme ještě těšit na tradiční Svatoštěpánský koncert a koncert VUS Ondráš Neseme Vám tu novinu.
Bližší informace o plánovaných aktivitách naleznete na našich webových stránkách
www.velehradinfo.cz i facebookovém profilu
Poutní areál Velehrad.
Pouť Matice velehradské 20. 7. 2016
V pondělí 15.8. 2016 srdečně zveme
k pouti titulární slavnosti baziliky
a pouti Matice velehradské.

Rádi přivítáme nejen členy,
ale i jejich rodiny a také všechny,
kteří rádi navštěvují poutní místo Velehrad.

Program slavnosti:
10:00 hodin bude sloužena mše svatá v bazilice
14:00 hodin Hudební představení pro děti
s názvem„Stará hudba pro mladé posluchače”
v Sále kardinála Tomáše Špidlíka ve VDCM
15:00 hodin odpoledne pro děti na téma „Milosrdné srdce = radostné srdce aneb skutky milosrdenství jsou pro každého, ať malého či velikého

V průběhu celého dne budete mít možnost navštívit naše expozice, a to jak podzemí baziliky, tak také expozice na infocentru:
expozice Velehrad na křižovatkách evropských dějin
expozice Bible pro malé i velké

Pro členy Matice velehradské bude možnost využít zvýhodněné vstupné po předložení členské kartičky.Přednáška Karel IV. potomek i předek světců 7. 7. 2016
V neděli 10. července 2016 jste zváni k tzv. „Malé pouti”. Mše svaté v bazilice budou v 7:30, 10:00 a v 15:00hodin.

V tento den se uskuteční od 14:00 hodin v Zimním sále Stojanova gymnázia na Velehradě přednáška na téma Karel IV. potomek i předek světců, kdy se můžete dozvědět spoustu zajímavých informací o českém králi. Přednášet bude genealog Mgr. Petr Nohel.


Co se dělo v poutním areále? 11. 1. 2016
Milí spoluobčané a přátelé,
rok 2015 byl pro velehradský poutní areál prvním, kdy jsme se snažili naplnit podmínky udržitelnosti projektu IOP „Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy“.
Předmětem náplně činnosti pro nás tedy bylo zpřístupňovat obnovené a zrekonstruované prostory široké veřejnosti při nejrůznějších příležitostech.
Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje nadále zlepšuje svoje služby veřejnosti, zejména skrze informační centrum, které je určeno nejen poutníkům a turistům, ale také místním obyvatelům. Každý zde může požádat o potřebné informace či radu. Navíc je možné objednat prohlídku s průvodcem jednotlivých okruhů či varhanní koncert v bazilice. Dále jsou v domě k vidění hodnotné expozice Velehrad na křižovatkách evropských dějin, která shrnuje historii poutního místa od doby sv. Cyrila a Metoděje doposud. Ve druhém patře je umístěna expozice Bible pro malé i velké, kde zejména dětští návštěvníci ocení multimediální program, který je výstavou provede.
Pozvánku na Velehrad mohou také nově vidět cestující společnosti Leo Express na trase Staré Město – Olomouc.
Novinkou v letošní sezoně bylo zavedení audio průvodce, kteréhožto je možné si zapůjčit taktéž na infocentru, a projít si tak jednotlivé trasy a expozice s odborným rozšířeným sluchátkovým výkladem. Obsahuje i jednoduchou mapku areálu a je k dispozici v pěti jazykových mutacích.
Po bazilice bylo hlavním cílem návštěvníků podzemí s lapidáriem a expozicí, kterou v
letošním roce navštívilo 7 600 zájemců o historii. Vzhledem k realizaci dalšího projektu jsme byli nuceni zrušit ve druhém pololetí výukové programy pro školy, ke kterým se chceme opět v nové sezoně a opravené bazilice vrátit. Pro děti bude vytvořena také nová expozice pojednávající o životě sv. Cyrila a Metoděje. Věříme, že ji budeme moci spolu s dětskými návštěvníky hojně využívat.
Z významných akcí můžeme jmenovat např. cyklus šesti varhanních koncertů k významným výročím církevních osobností v roce 2015, jejichž přispěvovatelem byla také obec Velehrad, Ministerstvo kultury ČR a nadace Život umělce.
V kostele Zjevení Páně (Cyrilce) byla po dobu letních měsíců umístěna výstava Ústavu pro studium totalitních režimů „Velehrad vás volá!“, která připomínala události roku 1985 na Velehradě. Výstava byla zahájena za přítomnosti Mons. Joachima Meisnera a Mons. Jana Graubnera a navázala na ni mezinárodní konference. Výstavu vidělo 8 500 návštěvníků. K tomuto tématu byla také připravena přednáška Stanislavy Vodičkové.
Mezi velké letní akce patřilo také setkání manželů s rodinami či oslavy salesiánů Dona Boska k výročí 200.let od narození tohoto světce.
V letošním roce jsme také pokračovali v oblíbených seminářích duchovního filmu. Dále jsme zpřístupnili expozici Bible pro malé i velké při příležitosti Dne Bible či vánočním výukovém programu pro školy a veřejnost.
Závěr roku bude tradičně patřit vánočním svátkům se svatoštěpánským koncertem Hradišťanu a jeho hostů.
Informace o dění v areálu poutního místa naleznete na www.velehradinfo.cz nebo také na facebookovém profilu Poutní areál Velehrad.

Petra Číhalová,
vedoucí Infocentra Velehrad
Velehradský zpravodaj č. 42
Na Velehradě se stále něco děje 3. 7. 2015
I v letošním roce nabízí nejen poutníkům a turistům ale i místním občanům své služby Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje (VDCM) a jeho Informační centrum, které slouží pro první setkání s poutním místem. Lze si zde objednat prohlídku chrámu, poutního areálu, expozic ve VDCM či podzemí baziliky. Je možné také využít některý z výukových programů.
V expozicích Velehrad na křižovatkách evropských dějin a Bible pro malé i velké byly doplněny interaktivní programy. Novinkou v letošní sezoně je pořízení audioprůvodců, které je možné zapůjčit v infocentru. Výklad o velehradských památkách je k dispozici v pěti jazycích.
Od začátku letošního roku uplynul nějaký čas, a proto bychom se chtěli pokusit shrnout akce, které proběhly v poutním areálu a také vás pozvat na ty, které nás teprve čekají.
Velmi úspěšný byl začátkem roku koncert cimbálové muziky Cifra se studentským sborem z Viva la musica z Uherského Hradiště. O Velikonocích připravily pracovnice a průvodkyně výukový program pro školy s názvem Příběh Velké noci aneb Velikonoce známé i neznámé. Při tomto programu, který probíhal v expozici Bible pro malé i velké, hledaly děti otázky týkající se největších křesťanských svátků. V rámci programu bylo možné zhlédnout divadelní představení muzikálu Tarsan. Proběhla také duchovní obnova s P. Ladislavem Árvaiem SJ nebo kurz výroby biblických postaviček. Dále proběhla další promítání v rámci Velehradského semináře duchovního filmu pod vedením dr. Vladimíra Suchánka. Letos jsme měli možnost vidět filmy Bylo nebylo a Ostrov. Další z filmových seminářů proběhne 20. září. Na programu bude francouzský film O bozích a lidech, který vypráví příběh mnišské komunity v Alžírsku ohrožené fundamentalistickými skupinami.
V jarních měsících jsme si také připomněli významné velehradské události. Páté výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka SJ a 300 let od posvěcení kaple sv. Jana Nepomuckého u Salašky. Osobitým výkladem tuto událost doprovodil P. Miroslav Herold SJ, kněz známý jako jezuitský průvodce z dokumentárních filmů režiséra Otakára Schmidta. Proběhla také Noc kostelů s prohlídkami baziliky, videoprojekcí a aktivitami pro děti. V podobném duchu se nesl i Víkend otevřených zahrad. Pro návštěvníky obou akcí byl připraven venkovní program. Stejně jako v loňském roce začal v bazilice cyklus varhanních koncertů ke cti světců. Velkým zážitkem pro posluchače bylo vystoupení skladatele Miloše Boka, který patří k výrazným osobnostem soudobé klasické hudby. Zapomenout bychom neměli ani na konferenci Velehrad vás volá!, která reflektovala odkaz památné velehradské pouti roku 1985. Doprovodná výstava v kapli Cyrilka bude probíhat až do konce srpna. Začátkem července nás jako každý rok čekají Dny lidí dobré vůle s národní poutí, kam dorazí poutníci z mnoha regionů. Na Velehradě během léta proběhne také několik duchovních seminářů a v podzimních měsících nás čekají další kulturní a vzdělávací akce. Jejich výčet s bližšími informacemi naleznete na webové stránce velehradinfo.cz v sekci Kalendář akcí.
Kronika projektu 25. 11. 2014
V záložce Prezentace byla vložena Kronika projektu Velehrad - Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy, která popisuje celou historii a vývoj oprav financovaných z programu IOP. V kronice naleznete také fotografie jednotlivých objektů v průběhu jejich rekonstrukce.
Slavnostní ukončení projektu IOP 6. 11. 2014
VELEHRAD - centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy pořádá závěrečnou konferenci, která se bude konat ve středu 26. listopadu 2014 v 10.00 hodin v bazilice na Velehradě.
Program slavnostního zakončení:
- slavnostní bohoslužba v bazilice na poděkování za vykonané dílo
- příspěvky pozvaných hostů ve Slovanském sále SGV
- slavnostní raut
- rekapitulace obsahu realizovaného projektu
- prohlídka areálu místa realizace projektu
Prezentace fotografií poutního areálu před a po opravě 7. 10. 2014
Do záložky Prezentace byla vložena nová prezentace fotografií poutního areálu před opravou a po opravě.
Prezentace představuje realizační část projektu Velehrad - Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy.
Co je nového na Velehradě? 6. 7. 2014
Milí přátelé,
v minulém Zpravodaji jsem vyslovil naději, že vám a všem návštěvníkům Velehradu budeme moci opět nabídnout vstup do podzemních prostor baziliky. Těší mě, že se tak stalo a že lidé s tím novým, co zde vzniklo (nejen v podzemí), jsou spokojeni a mnozí přímo i nadšeni.

Mnozí z vás využili nabídky otevřených dveří do podzemí baziliky a bývalého klášterního konventu a mohli jste si tak udělat úsudek o množství práce,které bylo vynaloženo při obnově těchto vzrušujících a krásných prostor. Je pravda, že klaustrofobici si procházku pod bazilikou neužijí vůbec a vysocí lidé se hodně pocvičí z chození v předklonu. Ale pro ostatní ta námaha se schylováním a uhýbáním před nízkými stropy stojí za to. Oproti dřívějšímu stavu se podařilo hnout s vysokou vlhkostí, i když zvláště v podzemní chodbě před západním průčelím baziliky a v přilehlých prostorách to bude zřejmě dlouhodobý boj, u kterého si nemůžeme být stoprocentně jisti výsledkem,jak už to u starobylých budov bez funkční izolace proti zemní vlhkosti bývá. Rozptýlením pozoruhodných fragmentů kamenických prací na větší prostor architekti dosáhli toho, že se křížová chodba stala spíše hezkou expoziční galerií. Z kamenických článků v exponovaném prostoru křížové chodby zůstaly ty nejzajímavější a nejhodnotnější (ale popravdě také ty nejobjemnější a nejtěžší, s kterými je vůbec těžké hnout). Expozice „Martyrion – svědkové víry XX.století“, která je v podzemí nově instalována, si klade za cíl ukázat, že Velehrad není jen muzeum velkolepé slávy dávno zrušeného cisterciáckého kláštera, ale i živé místo, kde se děly a dějí historické události před našima očima a před očima našich současníků. Pozor nost v expozici poutá především nádherná mozaika Nebeský Jeruzalém, jejímž autorem je snad v současnosti nejžádanější mozaikář světa P. Marko I. Rupnik SJ, původem ze Slovinska, který žije a tvoří se svými spolupracovníky v ateliéru v Římě. A „zlatým bodem“ výstavy je Zlatá růže, která nám bude stále připomínat nezapomenutelné zážitky z Velehradu roku 1985 a zároveň jejího dárce svatého Jana Pavla II., který tímto vyznamenáním a pak i svou osobní návštěvou vyzdvihl Velehrad mezi nejvýznamnější poutní místa světa.

Proměnil se i další kout poutního areálu - východně od baziliky byla dokončena připomínka pozůstatků opatského domu, který sehrál důležitou roli v přetrvání kontinuity cisterciáckého kláštera v dlouhém období po jeho zničení v první čtvrtině patnáctého
století. Opatský dům zanikl po vybudování nového sídla opata v „prelatuře“, kde nyní sídlí vedení Stojanova gymnázia. Pozoruhodná je připomínka opatské kaple, která vyčnívala z
fronty hradební zdi do prostoru směrem na východ (jak také jinak, když se jedná o orientovanou starobylou sakrální stavbu, že?) a pak odhalené původní základy rohové kruhové bašty.

P. Petr Přádka SJ, farář
převzato z Velehradského zpravodaje č. 39