Cyrilka


V rámci projektu Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy představuje nenápadný kostelík "Cyrilka" symbol kontaktu s křesťanským Východem. Proto bude jeho interiér na základě tradice vytvořené ve 20. století upraven pro potřeby slavení východní liturgie. V rámci řešení obnovy stavby bude nutné vyřešit především problémy s vysokou vlhkostí zdiva.

Objekt Cyrilky od konce 30. let XX. stol. neprošel žádnou výraznější opravou, nebo rekonstrukcí, kromě nejrůznějších drobných oprav /zejm. vybudování betonového dvorku – betonové desky sahající až ke stěnám kaple. Špatné spádování betonové plochy zejm. před průčelím mělo za následek – spolu se zvýšením úrovně okolního terénu – prosycení vnějšího i vnitřního zdiva vysokým procentem vlhkosti vč. zvýšené salinity. Vlhkost zdiva přispěla rovněž k degradaci povrchových úprav stěn interiéru. Po statické stránce nevykazuje kaple výraznější poruchy nosných prvků, kromě vysoké vlhkosti nosného zdiva. Konstrukce krovu je nová, opatřená nátěrem proti škůdcům. Stropní konstrukce je z půdní strany zakryta maltovou podlahou, spodní část – interiérová, je v dobrém stavu. Vlhkost vystupuje na stěnách kaple až do výšky 1,5 metru, přičemž nejintenzivnější výskyt vlhkosti je v jihozápadním rohu kaple, kde lze pozorovat intenzivní rozpad omítky.
Na objednávku investora byl v květnu 2008 proveden Odborný posudek č.060-028180 od brněnské pobočky Tech. a zkušebního ústavu stavebního v Praze, jehož závěry pro rekonstrukci interiéru jsou následující :
a) lomené klenby nad bočními okny lodi kaple vykazují ve vrcholu trhliny, které signalizují možnou ztrátu svěrného účinku, kterou v dřívějších dobách zajišťovali zazděné dřevěné kleštiny, kotvené do zdiva stěn. Trhliny v lomech klenby signalizují, že tyto kleštiny ztratily svoji funkci a že bude nutno zabránit dalšímu rozevírání stavby instalací ocelových táhel,
b) u zdiva je nutné z venkovní i z vnitřní strany provést svislou hydroizolaci nopkovou fólií /tj, provést vzdušnou hydroizolaci/ a to až na úroveň základové spáry a tuto fólii obsypat drenážním zásypem. Omítky s výskytem vlhkosti musí být odstraněny, vč. proškrabání spár zdiva a po vysušení zdiva bude toto omítnuto sanační omítkou, na kterou bude nanesen podklad pro obnovenou dekorační malbu původního vzoru.
Teprve po provedení těchto dvou oprav – tj. instalace kovových táhel stahujících obvodové zdivo a provedení vzdušné hydroizolace stěn spolu s nanesením sanační omítky - mohou být zahájeny práce na restaurování interiéru.
Práce byly dokončeny v listopadu 2012.
Vyhledávání
Vážení občané. Milí čtenáři a čtenářky. Dovolujeme si informovat o dění na poutn...
Vážení občané. Dovolujeme si informovat na stránkách obecního zpravodaje o dění ...
Vážení občané, dovolujeme si informovat o dění ve velehradském poutním areálu....
Info z infocentra Drazí velehradští občané, dovolte, abychom krátce informovali...

Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní evropy ® 2021 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2021