Cyrilka


V rámci projektu Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy představuje nenápadný kostelík "Cyrilka" symbol kontaktu s křesťanským Východem. Proto bude jeho interiér na základě tradice vytvořené ve 20. století upraven pro potřeby slavení východní liturgie. V rámci řešení obnovy stavby bude nutné vyřešit především problémy s vysokou vlhkostí zdiva.

Objekt Cyrilky od konce 30. let XX. stol. neprošel žádnou výraznější opravou, nebo rekonstrukcí, kromě nejrůznějších drobných oprav /zejm. vybudování betonového dvorku – betonové desky sahající až ke stěnám kaple. Špatné spádování betonové plochy zejm. před průčelím mělo za následek – spolu se zvýšením úrovně okolního terénu – prosycení vnějšího i vnitřního zdiva vysokým procentem vlhkosti vč. zvýšené salinity. Vlhkost zdiva přispěla rovněž k degradaci povrchových úprav stěn interiéru. Po statické stránce nevykazuje kaple výraznější poruchy nosných prvků, kromě vysoké vlhkosti nosného zdiva. Konstrukce krovu je nová, opatřená nátěrem proti škůdcům. Stropní konstrukce je z půdní strany zakryta maltovou podlahou, spodní část – interiérová, je v dobrém stavu. Vlhkost vystupuje na stěnách kaple až do výšky 1,5 metru, přičemž nejintenzivnější výskyt vlhkosti je v jihozápadním rohu kaple, kde lze pozorovat intenzivní rozpad omítky.
Na objednávku investora byl v květnu 2008 proveden Odborný posudek č.060-028180 od brněnské pobočky Tech. a zkušebního ústavu stavebního v Praze, jehož závěry pro rekonstrukci interiéru jsou následující :
a) lomené klenby nad bočními okny lodi kaple vykazují ve vrcholu trhliny, které signalizují možnou ztrátu svěrného účinku, kterou v dřívějších dobách zajišťovali zazděné dřevěné kleštiny, kotvené do zdiva stěn. Trhliny v lomech klenby signalizují, že tyto kleštiny ztratily svoji funkci a že bude nutno zabránit dalšímu rozevírání stavby instalací ocelových táhel,
b) u zdiva je nutné z venkovní i z vnitřní strany provést svislou hydroizolaci nopkovou fólií /tj, provést vzdušnou hydroizolaci/ a to až na úroveň základové spáry a tuto fólii obsypat drenážním zásypem. Omítky s výskytem vlhkosti musí být odstraněny, vč. proškrabání spár zdiva a po vysušení zdiva bude toto omítnuto sanační omítkou, na kterou bude nanesen podklad pro obnovenou dekorační malbu původního vzoru.
Teprve po provedení těchto dvou oprav – tj. instalace kovových táhel stahujících obvodové zdivo a provedení vzdušné hydroizolace stěn spolu s nanesením sanační omítky - mohou být zahájeny práce na restaurování interiéru.
Práce byly dokončeny v listopadu 2012.
Vyhledávání
Vážení občané, dovolujeme si informovat o dění ve velehradském poutním areálu....
Info z infocentra Drazí velehradští občané, dovolte, abychom krátce informovali...
Jak je již zvykem, se závěrem roku bilancuje také poutní areál Velehrad. Nahlédn...
Před začátkem nového kalendářního roku je zvykem bilancovat ten uplynulý. Dovolt...

Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní evropy ® 2019 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2019