FaraObjekt, ve kterém sídlí ŘKF Velehrad

Poutní služba a pastorační služba ve farnosti jsou úzce spojeny. Objekt fary, který je součástí „podkovy“ barokních budov obepínajících nádvoří, plní především funkci řízení života velehradské farnosti, přičemž mnohé farní aktivity zde přímo probíhají (výuka náboženství, zájmové kroužky, příprava ke svátostem atd.). V neposlední řadě zde sídlí Občanské sdružení Matice Velehradská, která se zasazuje o rozvoj Velehradu. Ptáme–li se ve vztahu k Velehradu na tzv. trvalou udržitelnost, pak dokončení úprav této části areálu můžeme chápat jako nutnou podmínku k dosažení tohoto cíle.

Objekt, ve kterém nyní sídlí Římskokatolická farnost Velehrad (až do 50. let 20. stol. sloužila jako fara část kláštera těsně přiléhající k průčelí baziliky) byl vystavěn v závěru výstavby barokního komplexu velehradského cisterciáckého kláštera. Lze předpokládat, že cisterciáci hodlali klášterní areál zcela uzavřít, jak o tom svědčí ideální barokní prospekty kláštera.
Stávající objekt Fary je národní kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod r.č. 3525. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený barokní objekt, který tvoří uzavírající část cisterciáckého kláštera. Objekt je zastřešen mansardovou střechou, v níž jsou osazeny nevelké vikýře. Pod vlastní střechou je velký půdní prostor, který bude nyní, po posledních úpravách navržených v roce 2008, z části využívaný.

Vyhledávání
Vážení občané. Milí čtenáři a čtenářky. Dovolujeme si informovat o dění na poutn...
Vážení občané. Dovolujeme si informovat na stránkách obecního zpravodaje o dění ...
Vážení občané, dovolujeme si informovat o dění ve velehradském poutním areálu....
Info z infocentra Drazí velehradští občané, dovolte, abychom krátce informovali...

Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní evropy ® 2021 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2021