O projektu

Projektový záměr

„Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy“

Kořeny, výchozí stav a odůvodnění
Základním principem kultury Evropy je křesťanská tradice, ze které vzešly všechny evropské kulturní proudy ať už západoevropské latinské kultury, či východoevropské latinské kultury slovansko – byzantské. Velehrad a blízký region tvoří přirozený průsečík obou těchto kulturních proudů, kdy na jedné straně zaujímala nejzápadnější oblast slovanské Velkomoravské říše a na druhé straně byla nejvýchodnější částí rodícího se státu českého orientující se na kulturu latinskou. Ve velkomoravských rotundách vybudovaných také v této lokalitě probíhal křesťanský rituál v cyrilometodějské staroslověnštině, ve které křesťanství přijal také první historický český kníže Bořivoj. V této lokalitě také o tři století později založil první český dědičný král spolu se svým bratrem – moravským markrabětem - nejvýchodnější výspu české latinské kultury a liturgie – románskou baziliku řádu cisterciáků.
Velehradská oblast byla svědkem také dalších významných událostí – vypálení kláštera husity v 15. století, renesanční obnova areálu v 16. století, která v následujících letech přešla do nynější barokní podoby baziliky s výraznými specifickými moravskými rysy. Dočasný útlum církevního života Velehradu spojený s devastací baziliky za vlády Josefa II byl v 19. století vystřídán vznikem obnovy nejstarších křesťanských tradic této lokality, které dostaly výraz cyrilometodějských poutí konaných v rámci českého národního obrození.

Velehrad a blízký region je bohatý na mnohovrstevné hmotné a kulturní, tradice složené z:
- velkomoravské tradice – slovanské státotvornosti, prvotní evangelizace slovanských národů, vznik samostatné kultury a slovanského civilizačního okruhu,
- cisterciácké tradice – západní mnišská tradice, státoprávní uspořádání českého státu,
- velehradská tradice – cyrilometodějství 19. a 20. století, katolická obnova, ekumenismus.

Představená historie, kultura a tradice staví Velehrad do pozice regionu, vlastnící silný potenciál k vybudování nadregionálního atraktivního místa.
Připravovaný komplexní projekt rozvíjí dané místo a představené dědictví o inovativní činnosti, které změní území Velehradu na nadregionální lokalitu v oblasti edukační, poznávací a církevní turistiky.

Cíl projektu
Vybudování moderní sítě provázaných společenských, vzdělávacích, kulturních a poznávacích služeb na území Velehradu.

Specifické cíle
- Obnova a začlenění nemovitých kulturních památek vzdělávacího projektu pro školní mládež a zainteresovanou veřejnost,
- Vybudování odborného pracoviště a místa setkávání badatelů v oblastech souvisejících se specifickými přednostmi Velehradu (viz výše),
- Zvýšení atraktivity území rozšiřováním a zkvalitňováním infrastruktury pro návštěvníky.

Objekty, Aktivity
Komplexní projekt je složen z objektů:
multifunkční Velehradský dům Cyrila a Metoděje v obnovených prostorách hospodářských stavení sýpky a konírny na Velehradě: náplní domu bude Muzeum bible a Velehradské muzeum, odborné pracoviště Acta academia Velehradensis, Apoštolát modlitby a specializované knihkupectví;
obnova venkovního pláště baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje;
oprava a restaurování interiéru baziliky: zejména hlavní lodi baziliky, kruchty, podkruchtí a varhan;
rekonstrukce části budovy velehradského kláštera (sídla ŘKF Velehrad): obnovou se získají nezbytné prostory pro depozitář, archiv a aktivity farnosti;
rekonstrukce kostelíka Cyrilky: obnovou vznikne klíčové místo setkávání odborné a zainteresované veřejnosti - liturgický prostor pro křesťany východního ritu;
vybudování nové vzdělávací expozice pod názvem: „Velehrad na křižovatce evropských dějin“, jejíž zakončení bude ve Velehradském muzeu v objektu konírny;
nové architektonické zpracování prostoru u baziliky včetně jednotného informačního systému, zakomponování nově vytvořených formátů expozice pod širým nebem v návaznosti na Velehradské muzeum.

Činnosti
Projekt vybuduje nové interaktivně vzdělávací prvky a prováže je se současnými pamětihodnostmi Velehradu a Modré s cílem nabídnout školní mládeži a zainteresované veřejnosti hlubší vhled do původních a po staletí nosných tradic spojovaných s Velkou Moravou a Velehradem.
Jednotlivé činnosti naplňují myšlenku: vytvoření stálých expozic, pořádání konferencí a seminářů, vybudování zázemí pro budoucí specializované knihkupectví, zázemí pro návštěvníky, zázemí pro vzdělávací instituce, depozitář, vybudování liturgických prostor pro východní ritus, vybudování národního centra vzdělávání žáků ZŠ a SŠ, prostory pro výuku starých řemesel.

Využití
Území Velehradu bude multifunkční území, které nabídne zájemcům vzdělávací, kulturní, badatelské, odpočinkové aktivity. Zaměření aktivit bude na odbornou veřejnost (duchovní badatelé, vzdělávací instituce, aj), poutníky, ale i na laickou zainteresovanou veřejnost (rodiny s dětmi, individuální návštěvníci i organizované skupiny) vyhledávající jedinečné služby.

Přidaná hodnota
- nově vybudované kulturní a vzdělávací služby synergicky podpoří rozvoj navazujících služeb,
- provázání významných komunit a společenských aktivit Velehradu – historie, kulturní, sociální oblast, ŘKF Velehrad a rozvoj podpory jejich činností,
- vytvoření ucelené nabídky pro cílové skupiny: školy všech stupňů, zainteresovanou veřejnost, rodiny s dětmi, odbornou veřejnost,
- rozšíření nabídky služeb a provázání do ucelených kulturně-vzdělávacích produktů, specificky zaměřených na jednotlivé cílové skupiny.Vyhledávání
Vážení občané. Milí čtenáři a čtenářky. Dovolujeme si informovat o dění na poutn...
Vážení občané. Dovolujeme si informovat na stránkách obecního zpravodaje o dění ...
Vážení občané, dovolujeme si informovat o dění ve velehradském poutním areálu....
Info z infocentra Drazí velehradští občané, dovolte, abychom krátce informovali...

Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní evropy ® 2021 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2021